Adnewyddu ac estyniad i’r hen fragdy ar gyfer datblygiad defnydd cymysg

Ymgynghoriad Cyhoeddus

CYFLWYNIAD

O dan Ran 1A, Adran 2B o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (wedi ei ddiwygio) mae’r rhai sydd yn cynnig datblygiad sylweddol yn gorfod ymgynghori gydag aelodau o’r cyhoedd a’r gymuned a hefyd cyrff statudol cyn cynnig y cais cynllunio i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Mae'r wefan hon yn darparu manylion y cynigion datblygu diweddaraf yng Nghei Canolog, Caerdydd. Mae'r cynigion yn cynnwys ailddatblygu hen Fragdy Brains ar gyfer cynllun defnydd cymysg.

 

Mae Rightacres Property Company Ltd yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn yn ystod Gaeaf 2019 ar gyfer ailwampio hen Fragdy Brains ochr yn ochr ag estyniad i'r adeilad. Y nod yw dod â'r adeilad yn ôl i ddefnydd buddiol ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gyda swyddfeydd fel ei brif ddefnydd. Fe'ch gwahoddir i wneud sylwadau i dîm Rightacres i ni eu hystyried cyn i ni gyflwyno'r cais cynllunio.

 

Mae’n bwysig nodi fod yr ymgynghoriad yma yn gyfan gwbl ar wahân i’r ymgynghoriad bydd Cyngor Caerdydd yn ei gynnal unwaith fod y cais cynllunio wedi cael ei gynnig. Ni fydd y broses yma yn eich stopio rhag gwneud sylwadau yn y dyfodol er mwyn iddynt gael eu cysidro gan y Cyngor.

 
 Brains building CGI

Y DATBLYGIAD 

Mae'r hen Fragdy wedi'i leoli ar ochr ddeheuol gorsaf Ganolog Caerdydd, o fewn safle datblygu'r Cei Canolog. Yn flaenorol, rhoddwyd caniatâd cynllunio (18/00735 / MJR) ar safle ehangach y Cei Canolog ar gyfer adeilad swyddfa defnydd cymysg (The Ledger), maes parcio aml-lawr a gwaith tir cyhoeddus mewn cysylltiad â datblygiad y Cei Canolog.

 

O dan y cynigion cyfredol, gofynnir am ganiatâd cynllunio ar gyfer adnewyddu'r prif Fragdy ynghyd ag estyniad cyfoes a fydd yn caniatáu ar gyfer oddeutu 7,500 metr sgwâr o arwynebedd llawr yn bennaf ar gyfer gofod swyddfa ond hefyd yn cynnwys defnyddiau bwyd a diod. Mae'r cynigion hefyd yn ceisio cadw'r simnai 150 troedfedd wrth ymyl y Bragdy, tirnod arwyddocaol sy'n dominyddu'r gorwel, a fydd yn cael ei ymgorffori yn nyluniad datblygiad y Cei Canolog.

 

Mae'r cynigion cyfredol yn ffurfio'r ail gais cynllunio mawr sy'n ymwneud ag ailddatblygiad y Cei Canolog, a fydd, unwaith y bydd yn cael ei gyflawni, yn trawsnewid hen safle Bragdy Brains a'r tir o'i amgylch yn ddatblygiad tirnod pwysig yng nghanol y ddinas. Arweiniwyd y datblygiad gan ddogfen Uwch Gynllun y Cei Canolog sydd yn nodi'r weledigaeth a'r amcanion ar gyfer datblygiad ehangach y Cei Canolog. Mae'r Uwch Gynllun yn helpu i sicrhau bod dull dylunio cydlynol yn cael ei ddefnyddio i ailddatblygu'r safle yn ei gyfanrwydd.

 

DOGFENNAU CAIS CYNLLUNIO DRAFFT

Mae oll o’r wybodaeth fydd yn cael ei gynnig i’r Cyngor fel rhan o’r cais cynllunio ffurfiol ar gael yma i chi ei adolygu.

 
0341-RIO-XX-ZZ-VS-A-07003-Atrium Interna

SUT I ADAEL SYLWAD

Os hoffech chi gyflwyno sylwadau ar y cynigion presennol, os gwelwch yn dda gyrrwch nhw i:

centralquaycardiff@lichfields.uk

neu drwy’r post i’r cyfeiriad isod:

Ymgynghoriad Bragdy

Lichfields
Helmont House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HE

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw dd/mm/2019 - efallai na fydd sylwadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Bydd dadansoddiad o'r adborth a dderbyniwyd ac unrhyw newidiadau i'r cynllun yn cael ei adrodd yn yr adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais, a gyflwynir fel rhan o'r cais cynllunio.

Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio gan Lichfields (Ymgynghorydd Cynllunio i Rightacres Property Company Ltd) a Rightacres Property Company Ltd at ddibenion yr ymarfer ymgynghori hwn yn unig.

 

Bydd data na ellir ei adnabod yn cael ei gyflwyno, ynghyd â'r cais cynllunio, i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd eich manylion yn cael eu cadw'n ddiogel gan y ddau gwmni yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir ar hyn o bryd yn cael eu trin yn gyfrinachol ac ni fydd unrhyw unigolyn yn cael ei nodi.